LAPPEENRANNAN LÄNSIALUEEN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 §  Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Länsialueen asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja toimialue Lappeenrannan Länsialue.

 

2 §  Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Yhdistyksen tarkoitus on koota asuinalueensa asukkaat valvomaan yleisiä ja yhteisiä asumiseen liittyviä etujaan sekä edistämään lähiökuvan kohentamista ja tähän liittyen pyrkiä parantamaan ja kehittämään hyvää, turvallista ja viihtyisää asumista, monipuolisia palveluja, virikkeellisä harrastusmahdollisuuksia sekä terveellistä ympäristöä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Edistää alueensa asukkaiden yhteistoimintaa.

2. Selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia.

3. Vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan    aikaansaamiseen tekemällä ehdotuksia ja pitämällä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin    yhteistyötahoihin.

4. Järjestää erilaisia asukastilaisuuksia kuten kokouksia, talkoita, asukasiltoja, koulutusta.

5. Tiedottaa toimialansa asioista.

6. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, juhlia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia.

 

3 §  Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toimii niiden hyväksi ja asuu Lappeenrannan Länsialueella.

 

Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden.

Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

4 §  Yhdistyksen kokoukset

 

1. Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset.

    Muita kokouksia yhdistys pitää tarpeen mukaan.

 

2. Ehdotuksia yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi voi tehdä jokainen jäsen yhdistyksen hallitukselle tai kokouksessa ja hallituksen on se oman lausuntonsa ohella valmisteltava seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä käsitellä heti ja päättää ellei yhdistyslaki toisin määrää. Tällainen asia on kuitenkin mikäli mahdollista ilmoitettava puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua.

 

3. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi niissä asioissa, joissa säännöt erikseen määräävät. Äänten mennessä tasan voittaa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

Äänestys toimitetaan käsien nostolla. Jos joku kokouksessa olevista yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii, on toimitettava lippuäänestys, jolloin äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

 

Vaalit toimitetaan äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 

4. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenillä ainoastaan yksi ääni.

 

5. Ainoastaan kokouksessa saapuvilla olevat jäsenet ovat äänioikeutettuja.

 

6. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaan joko jäsenille lähetettävällä kirjallisella henkilökohtaisella kutsulla tai syyskokouksen nimeämissä paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä.

 

Kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa kokouskutsu on toimitettava vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

 

Kokouskutsussa on mainittava sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa määrätään, tärkeimmät kokouksessa esille tulevat asiat.

 

7. Mikäli yhdistyksen kokouksessa valitu toimihenkilö eroaa tehtävästä tai hän on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtävää, yhdistyksen kokouksessa valitaan uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

5 § Kevät- ja syyskokoukset

 

1. Kevätkokouksessa, joka pidetään 1.2.-31.3. välisenä aikana käsitellään seuraavat asiat:

 

a. kokouksen avaus

 

b. valitaan kokoukselle toimihenkilöt

- puheenjohtaja

- sihteeri

- 2 pöytäkirjan tarkastajaa

- 2 ääntenlaskijaa

 

c. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

d. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

e. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus

 

f. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös

 

g. luetaan tilintarkastajien lausunto

 

h. päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

 

i. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat sekä ne, jotka hallitus on vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokouksen alkua kirjallisesti saanut kevätkokouksessa käsiteltäväksi.

 

2. Syyskokouksessa, joka pidetään 1.10.-15.11. välisenä aikana, käsitellään seuraavat asiat:

 

a. kokouksen avaus

 

b. valitaan kokoukselle toimihenkilöt

- puheenjohtaja

- sihteeri

- 2 pöytäkirjan tarkastajaa

- 2 ääntenlaskijaa

 

c. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

d. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

e. päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä

 

f. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

 

g. valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa

 

h. arvioidaan asunto-, ympäristö- ja aluepoliittinen tilanne ja yhdistyksen tila sekä määritellään niistä johtuvat yhdistyksen tehtävät

 

i. päätetään jäsenmaksun keräämisestä ja suuruudesta

 

j. hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle

 

k. päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista

 

l. hyväksytään talousarvio

 

m. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta ja -ajasta ottaen huomioon 4 §:n 6. kohdan määräykset

 

n. päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista sekä niistä, jotka hallitus on vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokouksen alkua kirjallisesti saanut vuosikokouksessa käsiteltäväksi.

 

3. Kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei henkilövalinta tapahdu yksimielisesti tai jollei säännöissä ole toisin määrätty.

 

Vaalien tuloksen perusteella syyskokous nimeää eniten ääniä saaneet yhdistyksen hallituksen jäseniksi sekä seuraavaksi eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä varajäseniksi.

 

6 § Hallituksen tehtävät

 

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi yhdistyksen jäsenistä valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään viisi (5) varajäsentä, joista puolet on erovuorossa vuosittain. Aluksi erovuorot ratkaistaan arvalla, sitten vuoron mukaan. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudestaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

 

2. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen. Puheenjohtaja valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden noudattamista ja sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

 

3. Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon ja huolehtii kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

 

4. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi sekä huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä yhdistyksen taloutta koskevista tehtävistä.

 

5. Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

 

6. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdyn päätöksen johdosta, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu päätöksen täytäntöönpanoon.

 

7 § Tilit ja tilintarkastus

 

1. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen hyväksytyt kuluneen kalenterivuoden tilit ja tilinpäätöksen, ne sekä muut tarpeelliset asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

2. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit, omaisuus ja hallinto sekä laatia kirjallinen tilintarkastuskertomus käsittäen kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

 

3 Tilintarkastajien tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuina ja lausunnolla sekä tilintarkastuskertomuksella varustettuna vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle.

 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 

9 § Muut määräykset

 

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

 

10 § Yhdistyksen sääntömuutokset tai purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.